ارائه راهکار برای شرکت‌ها

صدور کارت المثنی سوخت در مراکز پلیس + 10

شرکت به پرداخت ملت بر روی دستگاه‌های کارتخوان موجود در مراکز پلیس + 10 اقدام به ایجاد گزینه‌ای تحت عنوان پرداخت هزینه صدور کارت المثنی نموده است، که با انتخاب و وارد کردن شماره کارت سوخت قبلی، هزینه ابطال آن و صدور کارت جدید پرداخت می شود.

از مزایای این طرح می توان به امکان ردیابی کارت‌های سوخت اشاره نمود.


حساب مجازی

شرکت به پرداخت ملت در راستای توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی، اقدام به طراحی حساب مجازی نموده است.

حساب مجازی در واقع همان بن کارت الکترونیک می‌باشد. این کارت‌ها دارای اعتبار مجازی می‌باشند.

در این راستا شرکت‌ها و ارگان‌هایی که قصد امتیازدهی به مشتریان ویژه خود را دارند از طریق درخواست به شرکت به پرداخت ملت، می‌توانند این کارت‌ها را سفارش داده و بر اساس نوع درخواست، این کارت‌ها به صورت مجازی دارای اعتبار و صادر می‌گردند.

بر اساس تعریف اولیه کارت توسط سازمان درخواست دهنده، ممکن است اعتبار کارت فقط در پایانه‌های موجود در آن سازمان قابل استفاده باشد و یا اینکه قابل استفاده در سایر پایانه‌های خارج از آن سازمان نیز باشد.