بازدید معاون دادستان کل کشور از غرفه به‌پرداخت ملت در هشتمین همایش نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک

در نخستین روز از هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با حضور در غرفه به‌پرداخت ملت با مدیران این شرکت به گفت و گو نشست.

به گزارش روابط عمومی به پرداخت ملت صبح امروز همزمان با آغاز همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفتگو با مدیران شرکت به‌پرداخت ملت در جریان دستاوردها و برنامه‌های این شرکت در حوزه‌های مختلف قرار گرفت.

جاویدنیا در جریان این بازدید ، ضمن تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری شرکتهای فعال در حوزه پرداخت الکترونیک بر نظارت هر چه بیشتر بر این حوزه، اقدامات انجام گرفته در به‌پرداخت ملت را درخور توجه و استمرار دانست.

مهندس شهریار خلیلی، مدیرعامل به‌پرداخت ملت در گفتگو با دکتر جاویدنیا آمادگی کامل به‌پرداخت ملت را برای همکاری کامل در تمامی حوزه‌ها اعم از زمینه‌های نظارتی، فنی و... اعلام کرد.