آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت به پرداخت ملت ( سهامی عام )

برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 شماره ثبت 254918 و شناسه ملی 10102952412

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت به پرداخت ملت( سهامی عام ) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/02/17 در محل تهران، چهارراه فرمانیه خیابان پاسداران شمالی خیابان نوریان مجموعه رفاهی بانک ملت تشکیل می گردد با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه رسمی حضور به عمل رسانند.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29

2-بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1397/12/29

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

4-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

5-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت به پرداخت ملت ( سهامی عام )